30 Ιαν 2017

Θέσεις για πτυχιούχους Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «ReCRED: From Real-world Identitiesto Privacy-preserving and Attribute-based CREDentials for Device-centric Access Control» (Grant Agreement 653417) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύβαση ανάθεσης έργου µε δύο (2) φυσικά πρόσωπα µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2017, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

Θέση 1

Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα ή Πτυχίο Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων.
– Πολύ καλή γνώση Μηχανισμών Ασφάλειας Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών.
– Πολύ καλή γνώση τεχνικών Web και Mobile Application Penetration Testing, τεχνικών αντίστροφης μεταγλώττισης Java και ανάλυσης native (για την αρχιτεκτονική ARM 32 & 64 bits) εκτελέσιμου κώδικα με τη χρήση λογισμικών ανοικτού κώδικα.
– Γνώση Unix-Based Λειτουργικών Συστημάτων.
– Άριστη γνώση Μεθοδολογιών Ανάλυσης και Εκτίμησης Κινδύνων.
– Πιστοποιημένη Γνώση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) κατά ISO 27001:2013.
– Γνώση Αγγλικών

Θέση 2

Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα ή Πτυχίο Σχολών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα.
– Πολύ καλή γνώση Java και Python.
– Πολύ καλή γνώση χειρισμού συστημάτων SQL.
– Πολύ καλή των αρχών του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού.
– Καλή γνώση της διαδικασίας Test Driven Development.
– Καλή γνώση προγραμματισμού σε Λειτουργικό Σύστημα Android.
– Γνώση Αγγλικών

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στον κο Σιτόπουλο Δημήτριο, στο τηλ. 210 4142615 και στο email dimsit@unipi.gr κατά τις ώρες 09:00-17:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...