14 Φεβ 2017

5 θέσεις εργασίας στο ΤΕΙ Πειραιά

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πειραιά Τεχνολογικού Τοµέα (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.), µε την υπ΄ αριθµ.: 3/26-01-2017 (Θέµα 12ο ) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών στα πλαίσια του έργου µε τίτλο, «MED_INTERREG_ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΑΝΕΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ PRISMI» το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στα πλαίσια του MED_INTERREG – Partnership Agreement (V.1 November 2016) – Project: PRISMI (1099), ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για πέντε (5) άτοµα και καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Θέση 1

Απαραίτητα προσόντα:

– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

– ∆εκαετής προϋπηρεσία σε οργανωτική – διοικητική υποστήριξη µεταπτυχιακών προγραµµάτων

– ∆εκαοκτάµηνη, τουλάχιστον, προϋπηρεσία στο συντονισµό Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων

Θέση 2

Απαραίτητα προσόντα:

– Αποδεδειγµένη Προϋπηρεσία σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα

– Αποδεδειγµένη, κατ’ ελάχιστο εξάµηνη, εργασία στην ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων

– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

– Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στην συγκέντρωση και κατανοµή πληροφοριών και δεδοµένων σε Ερευνητικά Προγράµµατα

Θέση 3

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

– Ερευνητικό έργο στην ενεργειακή αυτονοµία µικρών νησιών

– Επιτυχής παρακολούθηση σε µεταπτυχιακό επίπεδο, µαθηµάτων «Τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας» και «∆ιαχείριση ζήτησης και αποθήκευσης ενέργειας»

Θέση 4

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

– Τριετής, κατ’ ελάχιστον, προϋπηρεσία στην εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών µονάδων

– Επιτυχής παρακολούθηση σε µεταπτυχιακό επίπεδο, µαθηµάτων «Τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας» και «∆ιαχείριση ζήτησης και αποθήκευση ενέργειας»

Θέση 5

Απαραίτητα προσόντα:

– Τελειόφοιτος ΑΕΙ, Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή συναφούς ειδικότητας

– Γνώσεις σχεδιασµού και κατασκευής κυκλωµάτων για αποθήκευση ενέργειας

– Γνώσεις σε προγραµµατισµό µε χρήση FPGA

– Επιτυχής παρακολούθηση µαθηµάτων ευφυή ελέγχου

– Άριστη Γνώση Αγγλικών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Αικατερίνη Ανδρουλακάκη στο τηλέφωνο: 210-5381140 και στο Fax: 210-5450965.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...