28 Φεβ 2017

Πρόσκληση για άσκηση ενός υποψηφίου δικηγόρου στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας


Όσες/ους υποψήφιες/ους Δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών , στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, να υποβάλουν την αίτησή τους , στο Πρωτόκολλο του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του και τη δημοσίευσή της, ήτοι από 26/2/2017 μέχρι και τις 7/3/2017.Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το χρονικό διάστημα άσκησης των υποψηφίων Δικηγόρων στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας (6 μήνες), θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου 2017 και θα λήξει την 30η Σεπτεμβρίου 2017, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5τού άρθρου 13 του Ν. 4194/2013. Η πρόσκληση αφορά σε έναν (1) ασκούμενο Δικηγόρο. Ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων Δικηγόρων ορίζονται οκτώ (8) ώρες , αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας του Δήμου. Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός , με βάση το παρουσιολόγιο.Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι Δικηγόροι πρέπει να μην συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας και να είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο ή να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη σχετική εγγραφή και εφόσον επιλεγούν , να εγγράφονται, ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στο Δήμο Κερατσινίου –Δραπετσώνας.

Κατά την υποβολή της αίτησής τους , οι υποψήφιοι συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:α) τα στοιχεία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας,

β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

γ) τον αριθμό μητρώου ασκούμενου , εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο , αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον επιλεγούν , θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους.

δ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους , πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώναςε) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων , η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση παρουσία τους, η οποία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Κερατσινίου- Δραπετσώνας και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ασκούμενων Δικηγόρων στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας με συνημμένα τα λοιπά δικαιολογητικά, υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο εγγράφως στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικώς εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας στο τηλέφωνο 2132074 639, υπεύθυνη Δάιου Δέσποινα.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...