28 Μαρ 2017

Δηµιουργία «Αστικής Αρχής» στο Δήμο Πειραιά με στόχο την αλλαγή της φυσιογνωµίας της πόλης

Ο ∆ήµος Πειραιά, η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) και ο ΟργανισµόςΠολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας ∆ήµου Πειραιά (ΟΠΑΝ) συµφώνησαν να προχωρήσουν από κοινού σ’ένα εταιρικό
σχήµα, µε επικεφαλής εταίρο τη ∆ηµοτική Αρχή ήτοι τον ∆ήµο Πειραιά, µε σκοπό τη δηµιουργία µιας «Αστικής Αρχής» η οποία θα αποτελέσει τον αρµόδιο φορέα για την κατάρτιση, την υποβολή της Στρατηγικής για την Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη καθώς και για την υλοποίησή της.

Κεντρικός στόχος της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης µέσω του «εργαλείου» της Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) στον ∆ήµο Πειραιά είναι η αλλαγή της φυσιογνωµίας της πόλης και η ανάδειξη του Πειραιά ως Επιχειρηµατικού, Τουριστικού, Πολιτιστικού, Ναυτιλιακού και ΕµπορικούΠροορισµού ∆ιεθνούςΑναγνωρισιµότητας και Εµβέλειας, µε Περιβαλλοντική και Κοινωνική Προστιθέµενη Αξία για τους κατοίκους, τους εργαζόµενους και τους επισκέπτες.

Προτεραιότητες της Στρατηγικής είναι:

Η βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και ανάδειξη νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών – Στήριξη της Προσαρµοστικότηταςυφιστάµενων και της δηµιουργίας νέων και καινοτόµων Επιχειρήσεων.

Η Αστική Αναβάθµιση και Αναζωογόνηση– Ανάδειξη της πόλης του Πειραιά ως αναγνωρίσιµου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού προορισµού – ∆ιαχείριση και διάχυση των τουριστικών και πολιτιστικών ροών στην Πόλη µέσω παρεµβάσεωνΒιώσιµης Αστικής Κινητικότητας και εφαρµογής «έξυπνων» λύσεων στις αστικές και κοινωνικές λειτουργίες

Η Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Πρόσβασης των ∆ηµοτών σε Ποιοτικές

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηµατικότητα

Η Ο.Χ.Ε. αποτελεί «εργαλείο» στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και η καινοτοµία του έγκειται στη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων από ποικίλες χρηµατοδοτικές πηγές. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σχέδιο υλοποίησης στοχευµένωνπαρεµβάσεων στη βάση ενός ολοκληρωµένουσχεδιασµού, το οποίο µάλιστα τέθηκε και σε διαδικασίες διαβούλευσης προκειµένου να αποκτήσει εύρος και βάθος στη συνείδηση των πολιτών, των επαγγελµατιών, του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου.

Η στρατηγική εφαρµόζεται σε συγκεκριµένες περιοχές της πόλης που «αγκαλιάζουν» το σύνολο του αστικού ιστού και του παραλιακού µετώπου. Οι σχεδιαζόµενεςπαρεµβάσειςεκλαµβάνονται ως µέρος µιας ευρύτερης φιλοσοφίας για τη φυσιογνωµία του Πειραιά µε σκοπό να αρθεί η αποσπασµατικότητα και αντιφατικότητα που συνήθως χαρακτηρίζει τέτοιου είδους παρεµβάσεις στη χώρα µας. Για τον λόγο αυτό η χρήση της «Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης» (Ο.Χ.Ε.) επικοινωνεί και υποστηρίζεται από όλα τα υπερκείµενά της στρατηγικά σχέδια και εργαλεία σχεδιασµού, όπως το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αττικής, το Σχέδιο Ολοκληρωµένης Αστικής Παρέµβασης του ∆ήµου Πειραιά και το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ∆ήµου Πειραιά.

Ο ∆ήµος Πειραιά επιδιώκει την άντληση πόρων, επιπλέον όσων αξιοποιεί η Ο.Χ.Ε., και από άλλες χρηµατοδοτικές πηγές ευρωπαϊκές, δηµόσιες ή ιδιωτικές.

Η Αστική αρχή είναι ο αρµόδιος φορέας για την κατάρτιση και την υποβολή της στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης, η οποία επιφορτίζεται µε καθήκοντα που συνδέονται τουλάχιστον µε την επιλογή των πράξεων του Σχεδίου ∆ράσης της στρατηγικής. Ως εκ τούτου καθίσταται υποχρεωτικά Ενδιάµεσος Φορέας, σύµφωνα µε τους όρους διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...