1 Απρ 2017

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και των σχολείων με φυσικό αέριο

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 σχετικά με την: «Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και των σχολικών συγκροτημάτων με εγκατάσταση φυσικού αερίου, για το χρονικό διάστημα από 01/07/2017 έως 31/10/2018».
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των  178.300,00 ευρώ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:  01/04/2017
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:   01/04/2017 και ώρα 11:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  24/04/2017 και ώρα 11:00 π.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι: 3.566,00 € με χρόνο ισχύος των προσφορών: 120 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Αρμόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες: Τσερεντζούλια  Ανθή  τηλ. 213-2074702, φαξ: 210-4633375, e-mail:
Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : www.promitheus.gov.gr, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας www.keratsini-drapetsona.gr
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...