1 Αυγ 2017

Προσλήψεις 8 ατομων στο Δημο Κερατσινίου Δραπετσώνας

Σε προσλήψεις συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα πέντε (5) τεχνιτών κηπουρών (ΔΕ) και τριών (3) εργατών κήπων (ΥΕ) με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών  Πυρασφάλειας- Πυροπροστασίας προχωρά ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας

Αντωνόπουλος Γιώργος  Αντωνόπουλος Γιώργος
Συγκεκριμένα σνακοινώνει την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα πέντε (5) τεχνιτών κηπουρών (ΔΕ) και τριών (3) εργατών κήπων (ΥΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας. Α) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΙ: Προτάσσονται σε κάθε περίπτωση όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο Μέσης εκπαίδευσης και σε περίπτωση μη εύρεσης υποψηφίων με τον απαιτούμενο τίτλο γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι με σχετική εμπειρία στο αντικείμενο ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη γνώση του αντικειμένου (βεβαιώσεις εργοδοτών, ένσημα ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα). Εάν δεν βρεθούν Τεχνίτες Κηπουροί με τα παραπάνω προσόντα, στη θέση τους θα προσληφθούν Εργάτες Κήπων.

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Β) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τρεις (3) μήνες.

Γ) ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  1) Πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.  3) Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200 (Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) από την Τρίτη 1-8-2017 έως και την Πέμπτη 3-8-2017 και κατά τις ώρες  08:30π.μ – 15:00μ.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2074639, 640 και 641.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.  2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται) 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα:  α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παρεγράφηκε,  γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση  δ) στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν απασχολήθηκε σε δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ της παρ. 1, του άρ. 14 , του ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι προκειμένου να κριθεί εάν αυτός ο υποψήφιος έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη – λήξη ).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...