9 Δεκ 2017

2 προσλήψεις γιατρών στο Δήμο Πειραιά

Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ανακοινώνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) ΠΕ Ιατρούς για ένα (1) έτος, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους δηµότες µέσω της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Πολυιατρείων, µε τις εξής ειδικότητες:


Α. Χειρουργικής µε εξειδίκευση κατά προτεραιότητα στο µαστό

Β. Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µε σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούµενα προσόντα και την σχετική εµπειρία, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή) στον ∆ήµο Πειραιά-Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος –γραφείο 12. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες, από 06-12-2017 έως και 15-12-2017.


 AdvertisementΦορέας ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Πειραιώς)


Δεν υπάρχουν σχόλια :